wyniki egzaminu na technika budowlanego

sweetladymua - miłość to nie pluszowy miś...ani kwiaty... to też ...

Temat: uprawnienia budowlane a wykształcenie średnie
witam.
dobre wiadomości dla techników i inżynierów:


"Ad. 15 Uprawnienia budowlane dla inżynierów i techników

ZRP podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie zmiany przepisów ustawy - Prawo budowlane, które przywrócą możliwość uzyskania uprawnień budowlanych przez absolwentów techników budowlanych legitymujących się obowiązkową praktyką zawodową na budowie i odpowiednim stażem pracy w budownictwie. Argument, iż w wyniku występującego stałego postępu technicznego w budownictwie oraz konieczności zapewnienia właściwej kadry inżynierskiej o niezbędnej fachowej wiedzy istnieje potrzeba zagwarantowania wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przez osoby o pełnych kwalifikacjach, naszym zdaniem nie jest słuszny. Większość studentów to absolwenci liceum ogólnokształcącego, którzy nigdy z budownictwem nie mieli bezpośredniej styczności. Nauka tylko teorii bez obowiązkowych praktyk na budowie w czasie studiów powoduje, że inżynierowie nie są właściwie przygotowani do pracy na budowie. Absolwentom technikum budowlanego nie nadaje się uprawnień budowlanych automatycznie. Muszą zdać przed komisją egzaminacyjną trudny egzamin. Jeżeli go zdadzą pomyślnie to należy im nadać takie uprawnienia. Obowiązujące aktualnie uregulowania odbierają im jakiekolwiek motywacje do dalszego rozwoju zawodowego po ukończeniu technikum. "

cytat z http://podatki.pl/artykuly/16_1513.htm
Źródło: forumsep.com.pl/viewtopic.php?t=1413Temat: I egzamin praktyczny? - wrażenia
Ludzie . Piszmy skargi do ministra bo gdy otrzyma ich odpowiednio dużo to wtedy coś z tym zrobią tak jak po liście otwartym ruszyły egzaminy. Ja piszę coś w tym stylu:
Szanowny Panie Ministrze
W dniu 06.04.2009 przystąpiłem do części praktycznej pierwszego terminu egzaminu na „Świadectwa Energetyczne”. Byłem bardzo dobrze przygotowany a jednak nie zdałem. Z ogółu przystępujących do egzaminu praktycznego zdało tylko 11%. !!! Przyczyną takiego wyniku jest przyjęta formuła sprawdzania zadań, która prawdopodobnie sprowadzała się do porównania obliczonego wyniku z wynikiem przedstawionym przez autorów zadań bez śledzenia toku rozwiązywania. Treść zadania zawierała jednak błędy i niejednoznaczności, które przy różnej interpretacji zdających doprowadzały do różnych wyników. Gdybym dzisiaj przystąpił do rozwiązania mojego zadania mógłbym wyliczyć kilka wersji odpowiedzi. Zadanie powinno być tak sformułowane, żeby możliwy wynik był tylko jeden. Wzory i tabele w Metodyce są jasne i jednoznaczne. Szczegółowe zastrzeżenia przesłałem bezpośrednio do Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki.
Oczekuję od Pana Ministra zapoznania się z zarzutami zdających oraz interwencję w Departamencie mającą na celu skorygowanie wyników oraz uniknięcie takich błędów w przyszłości.
Nie ma sensu przystępować do ewentualnego egzaminu poprawkowego jeśli zadanie będzie miało kilka prawidłowych rozwiązań a tylko jedno wskazane jako właściwe.
Z poważaniem

Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=509


Temat: WYNIKI EGZAMINÓW Z 21.04 I 22.04 2010R
Strona główna>Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa>Rynek Budowlany i Technika>Świadectwa energetyczne>Postępowanie egzaminacyjne


Informacja dla osób,
które nie zdały egzaminu na uprawnienia do sporządzania
świadectwa charakterystyki energetycznej.

1. Wyniki egzaminu są ostateczne. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości
rozpatrywania odwołań, wniosków o weryfikację wyników, itp.
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=1661


Temat: WYNIKI EGZAMINÓW Z 21.04 I 22.04 2010R

Strona główna>Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa>Rynek Budowlany i Technika>Świadectwa energetyczne>Postępowanie egzaminacyjne


Informacja dla osób,
które nie zdały egzaminu na uprawnienia do sporządzania
świadectwa charakterystyki energetycznej.

1. Wyniki egzaminu są ostateczne. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości
rozpatrywania odwołań, wniosków o weryfikację wyników, itp....w tym wypadku zapis jest niezgodny z prawem - tak że każdy sąd go anuluje

urzędnicy w ministerstwie nie mają takiej mocy prawnej i w swoje świętości braku możliwości popełnienia zwykłej pomyłki a my MAMY prawo do dochodzenia prawdy.

to jest tak jak się wszędzie słyszy o nielegalnych zapisach w umowach biur podróży, banków czy operatorów komórkowych- tylko w tym wypadku nie ma urzędu kontroli- trzeba wywalczyć to w inny sposób- choćby przez nagłośnienie, bo to jest taki NIELEGALNY ZAPIS.

...inną sprawa że ministerialne urzędniki przyjmują jako poprawną - ewidentnie błędną odpowiedź. bo nawet jeśli "ktoś" postawił kreskę przy R dla pustki- to jaką miał ku temu podstawę?
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=1661


Temat: Egzamin praktyczny 19.10.2009
Wyjaśnijcie mi bo nie mogę się doszukać informacji. Wiele osób nie może się doczekać rejestracji. Nam (tym którzy zdali z terminu 19.10) zegar też zaczął już odmierzać. Czy rejestracja jest automatyczna czy trzeba o nią wnioskować. Jeżeli automatyczna to jak rozumieć info na zakładce "rejestr":
"Osoby, które uzyskały uprawnienia w wyniku egzaminu lub ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych podlegają wpisowi do rejestru uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. ...

W sprawie aktualizacji danych oczekujemy udokumentowanych wniosków przesłanych na adres:

Departament Rynku Budowlanego i Techniki
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa"

Nie napisano, że dot. tylko absolwentów studiów podyplomowych.

Dzięki z góry za odpowiedż
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=1076


Temat: Egzamin praktyczny 19.10.2009

Wyjaśnijcie mi bo nie mogę się doszukać informacji. Wiele osób nie może się doczekać rejestracji. Nam (tym którzy zdali z terminu 19.10) zegar też zaczął już odmierzać. Czy rejestracja jest automatyczna czy trzeba o nią wnioskować. Jeżeli automatyczna to jak rozumieć info na zakładce "rejestr":
"Osoby, które uzyskały uprawnienia w wyniku egzaminu lub ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych podlegają wpisowi do rejestru uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. ...

W sprawie aktualizacji danych oczekujemy udokumentowanych wniosków przesłanych na adres:

Departament Rynku Budowlanego i Techniki
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa"Ja zdałem 22 września i dalej nie ma mnie w rejestrze, ba nawet nie dostalem jeszcze zadnego zawiadomienia że takowy zdałem co oznacza brak numeru uprawnien i niemoznosc robienia certyfikatow:((( także sobie poczekacie dłuuuugo niestety...wpis do rejestru jest automatyczny dla tych co zdawali egzamin...nie trzeba nigdzie wnioskować,,,ewentualnie jak chcesz zaktualizować swoje dane musisz napisac
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=1076


Temat: Baza osób sporządzajacych świadectwa
Baza certyfikatorów Ministerstwa Infrastruktury (kliknij)
Za MI:
Osoby, które uzyskały upawnienia w wyniku egzaminu lub ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych podlegają wpisowi do rejestru uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Bazę można przeszukiwać według dowolnego z czterech kryteriów.

W sprawie aktualizacji danych oczekujemy udokumentowanych wniosków przesłanych na adres:

Departament Rynku Budowlanego i Techniki
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=187


Temat: Baza osób sporządzajacych świadectwa

Baza certyfikatorów Ministerstwa Infrastruktury (kliknij)
Za MI:
Osoby, które uzyskały upawnienia w wyniku egzaminu lub ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych podlegają wpisowi do rejestru uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Bazę można przeszukiwać według dowolnego z czterech kryteriów.

W sprawie aktualizacji danych oczekujemy udokumentowanych wniosków przesłanych na adres:

Departament Rynku Budowlanego i Techniki
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawawpisało się już pierwszych 34 po studiach z Opola
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=187


Temat: Kościerzyna / Berent
Liceum im Wybickiego, dziś Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Kościerzynie

Budynki Zespołu Szkół Budowlanych zostały wzniesione w 1878 roku a częściowo przebudowane w roku 1901. Są murowane, z cegły. Zbudowano je na planie prostokąta ze skrzydłami bocznymi oraz tylnym, połączonym z budynkiem głównym niższym łącznikiem. W narożach między skrzydłami bocznymi a budynkiem głównym znajdują się ośmioboczne wieże mieszczące klatki schodowe. Budynek główny i skrzydło tylne są trzykondygnacyjne, skrzydła boczne - dwukondygnacyjne. Fasada budynku głównego jest piętnastoosiowa z siedmioosiowym ryzalitem pośrodku (z okresu przebudowy w 1901 roku), przechodzącym ponad połać dachu, w części środkowej zwieńczonym szczytem trójkątnym ze sterczynami krenelażowymi. Okna zamknięte są łukami odcinkowymi, w trzeciej kondygnacji półkolistymi, opartymi na kolumienkach kamiennych. Nad oknami drugiej i trzeciej kondygnacji - płyciny z ceramiczną dekoracją o motywie trójliścia. Na osi portal w formie opartego na kolumnach naczółka z modelowanym czwórliściem. Parter fasady został wydzielony profilowanym gzymsem, wyższe kondygnacje - o podziałach ramowych, w zwieńczeniu - fryzy arkadowe. Elewacje skrzydeł bocznych są gładkie, z gzymsem międzykondygnacyjnym i arkadowym gzymsem wieńczącym. Dachy, o różnych nachyleniach połaci, kryte są łupkiem i płytkami z eternitu. Na tylnym dziedzińcu seminarium znajduje się sala gimnastyczna z około 1880 roku.

Powojenną historię szkolnictwa zawodowego w Kościerzynie zapoczątkowała w dniu 1 maja 1947 roku Szkoła Zawodowa Dokształcająca. W 1947 roku została ona przekształcona w Szkołę Średnią Zawodową, a ta z kolei, w wyniku reformy oświaty, w Zasadniczą Szkołę Zawodową.

Oprócz szkół zasadniczych w wyniku tej samej reformy powstały też technika jako pełne szkoły średnie kończące się egzaminem dojrzałości, a tworzone na podbudowie szkoły podstawowej lub zasadniczej.

Główne kierunki kształcenia wynikające z lokalnych potrzeb - ekonomiczne, budowlane i rolnicze - skupione zostały w kilku szkołach zawodowych.

W związku z likwidacją liceów pedagogicznych, w 1968 roku w gmachu po kościerskim liceum zostały utworzone Zasadnicza Szkoła Budowlana i Technikum Budowlane.

Początek był skromny: jedna klasa Technikum Wiejskiego oraz siedem oddziałów szkoły zasadniczej z dwiema klasami o specjalności malarz budowlany, cztery zdobnika ceramiki i jedna formierza ceramiki. Unikalne kierunki kształcenia w zawodach ceramicznych podyktowane były koniecznością przygotowania pracowników dla będącego w budowie Zakładu Porcelany Stołowej "Lubiana" w Łubianie.

Źródło: wolneforumgdansk.pl/viewtopic.php?t=114


Temat: I egzamin praktyczny - SKARGI, Wnioski, Odwołania.
Oto odpowiedź na moją skargę do Ministerstwa Infrastruktury:

"Odpowiadając na skargę dotyczącą niewłaściwego działania i sposobu przeprowadzenia w dniu 6 kwietnia b.r. części praktycznej egzaminu uprawniającego do sporządzaniqa świadectwa charakterystyki energetycznej (...) uprzejmie informuję:
Skarga złożona w trybie art. 227 kpa określa jej przedmiot precyzując naganne sytuacje i zachowania prowadzące do naruszenia interesów skarżących.
Z treści powołanego powyżej artykułu jednoznacznie wynika, że nienależyte czy też wadliwe wykonywanie określonych zadań dotyczy tylko i wyłącznie właściwych organów.
Żadna z osób biorąca udział w postępowaniu egzaminacyjnym nie ma przymiotu organu a więc tym samym skarga złożona w trybie art. 227 kpa nie rodzi żadnych skutków prawnych.
Pańskie pismo jest w istocie prośbą o weryfikację i ponowną ocenę wyniku egzaminu. Przepisy rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia w sprawie przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających sie o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej (...) nie przewidują możliwości takiego postępowania, bowiem końcowy wynik egzaminu jest wynikiem ostatecznym nie podlegającym weryfikacji.
Pragnę również zauważyć, że Pańskie osobiste poglądy wyrażone w piśmie na temat organizacji i przeprowadzenia egzaminu nie mogą mieć i nie mają wpływu na jego wynik.

Dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki"

Czyli mogą wymyślać zadania i sprawdzać egzaminy jak im się podoba (np. drogą losowania) bo i tak nie ma żadnej możliwości wglądu, odwołania i skargi (nawet wobec ewidentnych błędów w zadaniach).
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=538


Temat: Matura 2010 maturzyści!!!!
Dot.: Matura 2010 maturzyści!!!!
  Cytat:
Napisane przez kumkumkum1986 (Wiadomość 15076805) Co do techników to mam takie samo zdanie. Matura hmm.. ok zgodzę się, że wielu absolwentów techników ją zdaje, chociażby na te 30%. Ale egzamin zawodowy to jest całkowita porażka tych szkół, nie wiem gdzie tkwi problem, być może jest za trudny, albo sami uczniowie nie potrafią się uczyć i przedmiotów maturalnych i zawodowych jednocześnie, albo nauczyciele nie potrafią ich należycie przygotować. Później okazuje się, że poświęcił na naukę w technikum 4 lata swojego życia, żeby w efekcie nie zdać egzaminu zawodowego i zostając tylko/aż z maturą. bo technikum straciło swoją rolę.
każdemu się wydaje, że jest hierarchia : zawodówka => technikum => LO.

Ktoś się nie czuje na siłach do LO to idzie do technikum, albo myśli, że w LO jest nie wiadomo ile nauki, a w technikum sobie pobimba, a i rodzice się czepiać nie będą.

i idzie do takiego ekonomiaka czy na jakąś architekturę krajobrazu (koleżanka z podstawówki poszła do technikum na architekta krajobrazu, a ledwo zdała z gimnazjum do szkoły średniej, wynik z testu 3 klas gimnazjum z części mat-przyr. powalające 3pkt. i potem się dziwić, że nie zda egzaminu zawodowego czy matury... ale samoistnie obniża się poziom szkół średnich technicznych.. no bo jak nauczyciele mają wymagać od ciemnej masy czegoś więcej?)

oczywiście, dzięki Bogu, są w Polsce technika, które solidnie przygotowują do zawodu i studiów.

w moim mieście było kiedyś najlepsze technikum budowlane (wszyscy uczniowie z rocznika kumkumkum1986 studiują aktualnie budownictwo po tym technikum), a teraz straciło swoją "renomę" przez to, że do tej szkoły idą osoby, które uważają, że sobie w LO nie poradzą i w technikum będzie lżej, a do zawodówki wstyd im iść.

a kiedyś był tam solidny warsztat rysunku technicznego, fizyki, matematyki.. ludzie byli laureatami konkursów, olimpiad przedmiotowych. Aktualnie jest to najgorsza szkoła w moim mieście...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=378301


Temat: I egzamin praktyczny? - wrażenia

Ludzie . Piszmy skargi do ministra bo gdy otrzyma ich odpowiednio dużo to wtedy coś z tym zrobią tak jak po liście otwartym ruszyły egzaminy. Ja piszę coś w tym stylu:
Szanowny Panie Ministrze
W dniu 06.04.2009 przystąpiłem do części praktycznej pierwszego terminu egzaminu na „Świadectwa Energetyczne”. Byłem bardzo dobrze przygotowany a jednak nie zdałem. Z ogółu przystępujących do egzaminu praktycznego zdało tylko 11%. !!! Przyczyną takiego wyniku jest przyjęta formuła sprawdzania zadań, która prawdopodobnie sprowadzała się do porównania obliczonego wyniku z wynikiem przedstawionym przez autorów zadań bez śledzenia toku rozwiązywania. Treść zadania zawierała jednak błędy i niejednoznaczności, które przy różnej interpretacji zdających doprowadzały do różnych wyników. Gdybym dzisiaj przystąpił do rozwiązania mojego zadania mógłbym wyliczyć kilka wersji odpowiedzi. Zadanie powinno być tak sformułowane, żeby możliwy wynik był tylko jeden. Wzory i tabele w Metodyce są jasne i jednoznaczne. Szczegółowe zastrzeżenia przesłałem bezpośrednio do Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki.
Oczekuję od Pana Ministra zapoznania się z zarzutami zdających oraz interwencję w Departamencie mającą na celu skorygowanie wyników oraz uniknięcie takich błędów w przyszłości.
Nie ma sensu przystępować do ewentualnego egzaminu poprawkowego jeśli zadanie będzie miało kilka prawidłowych rozwiązań a tylko jedno wskazane jako właściwe.
Z poważaniem


Nie chce sie wymądrzać ale...
Jesli skarżysz jakiś organ to do wyższej instancji ale za pośrednictwem skarżonego

a po ludzku....

skarga na ministra..->Piszesz do prezesa rady ministrów posrednio przez ministra czyli do ministra wysyłasz list ale pismo skierowane jest do priemiera....

Piszac do ministra skarżysz za to komisje egzaminacyjna....

Ale osobą przeprowadzajaca egzamin jest minister wiec jego powinniśmy skarżyć..

Art. 229. Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda,
3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy,
4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada powiatu,
5) zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - sejmik województwa,
6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu - właściwy minister, a w innych sprawach - Prezes Rady Ministrów,
7) innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej - organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,
8) ministra - Prezes Rady Ministrów,
9) organu centralnego i jego kierownika - organ, któremu podlega.

Art. 230. Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności organizacji społecznej właściwy jest organ bezpośrednio wyższego stopnia tej organizacji, a w stosunku do organu naczelnego organizacji - Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący nadzór nad działalnością tej organizacji.
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=509
 

Powered by WordPress dla [sweetladymua - miłość to nie pluszowy miś...ani kwiaty... to też ...]. Design by Free WordPress Themes.